колективний договір

                                                                                                                                                I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Мета укладання колективного договору (далі – договір)

1.1.1. Договір укладений з метою регулювання соціально-трудових відносин, зміцнення соціального захисту працівників закладу і вміщує зобов’язання сторін, які його уклали, щодо створення умов для підвищення ефективності роботи закладу, реалізації на цих засадах професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

1.2. Сторони договору та їхні повноваження:

1.2.1. Договір укладений між адміністрацією комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Маріупольської міської ради Донецької області» в особі директора Назарової Оксани Вікторівни, яка має відповідні повноваження, з однієї сторони,

і профспілковим комітетом первинної профспілкової організації комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Маріупольської міської ради Донецької області» в особі Галахової Анни Миколаївни від імені трудового колективу, з другої сторони.

1.2.2. Сторони визнають повноваження один одного й зобов’язуються дотримуватись принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності й аргументованості під час  проведення переговорів (консультацій) щодо укладення договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань, які є  предметом договору.

1.3. Термін дії договору

1.3.1. Договір укладений на 2017-2020 роки та набуває чинності з моменту підписання представниками сторін (діє до укладення нового Договору або перегляду цього договору).

1.3.2. Сторони вступають в переговори щодо укладання нового договору не пізніше ніж за три місяці до закінчення календарного року (чи до закінчення терміну дії цього договору, на який його укладено).

1.4. Сфера дії положень договору:

1.4.1. Положення цього колективного договору поширюються на всіх працівників закладу незалежно від того чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для керівника закладу так і для інших працівників школи.

1.4.2. Колективний договір укладений на основі чинного законодавства України, прийнятих сторонами зобов'язань і є локальним правовим актом, який регулює виробничі, навчальні, трудові і соціально-економічні відносини на основі узгоджених інтересів працюючих і уповноваженого власником органу – адміністрації школи.

1.4.3. Сторони підтверджують реальність забезпечення прийнятих і узгоджених зобов’язань  і обов'язковість умов даного договору.

1.4.4. Керівництво школи визнає профспілковий комітет єдиним представником працівників – членів трудового колективу у питаннях трудових і соціально-економічних відносин.

1.4.5. Комітет профспілкової організації зобов’язується сприяти ефективній роботі  школи властивими профспілці методами і засобами.

1.4.6. Невід’ємною частиною договору є додатки до нього (додатки 1-5).

1.5. Порядок внесення змін і доповнень у договір:

1.5.1. Зміни і доповнення до колективного договору протягом строку їх дії можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін в порядку, визначеному колективним договором (ст. 14 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-ХІІ (зі змінами) при цьому вони не повинні погіршувати умови праці, трудових і соціальних гарантій, передбачених законодавством і цим Договором.

1.5.2. Пропозиції однієї із сторін є обов'язковими для розгляду іншою стороною.

1.5.3. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та галузевих угод, вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення дії договору, тільки після переговорів сторін у такому порядку:

1) одна із сторін повідомляє іншу сторону і вносить сформульовані пропозиції щодо внесення зміни до договору;

2) у семиденний термін сторони утворюють робочу комісію і розпочинають переговори;

3) після досягнення згоди  змін оформлюється відповідний протокол.

 1.6. Після підписання договору уповноважена особа адміністрації закладу протягом двох тижнів:

1.6.1. Керівник, його заступники, голова профкому і члени профкому закладу доводять до відома працівників під особистий підпис текст колективного договору у двохтижневий термін від дня його підписання, забезпечують гласність його виконання. Адміністрація зобов'язується, приймаючи на роботу нових працівників, знайомити їх під розписку з текстом колективного договору.

1.6.2. Подає договір на повідомну реєстрацію.


II. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 2.1. Режим роботи та відпочинку:

 Сторони домовились:

2.1.1. Забезпечити ефективну діяльність комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Маріупольської міської ради Донецької області» (далі ЗОШ № 38), виходячи з фактичних розмірів фінансування і раціонального використання не бюджетних коштів для збільшення результативності роботи ЗОШ № 38.

2.1.2. Забезпечити розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази ЗОШ № 38, створювати оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу.

2.1.3. Забезпечити своєчасне (один раз на 5 років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантувати їм при цьому збереження заробітної плати.

2.1.4. Забезпечити виконання визначеної законодавством тривалості робочого тижня.

2.1.5. Визначати тривалість денної роботи у відповідності до Правил внутрішнього розпорядку та графіками роботи, затвердженими директором ЗОШ № 38 за погодженням з профспілковим комітетом, з урахуванням специфіки закладу, із розрахунку нормальної тривалості робочого дня від 3 до 7 годин при 18 годинному тижневому навантаженні та 8 годин при 40 годинному 5-ти денному робочому тижні. Робота сторожів регулюється окремим графіком та статтею 61 КЗпП України (сумарний облік робочого часу, обліковий період один рік).

2.1.6. У зв’язку з неможливістю дотримуватись щоденної або щотижневої тривалості робочого часу сторожів, ввести сумарний облік робочого часу сторожів (ст. 61 КЗпП України, наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 19.04.06р. №138) таким чином, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин, передбачених ст.50 КЗпП України.

     Оплату роботи сторожів проводити за фактично відпрацьований час (згідно ст. 50, 51,56,61 КЗпП України).

2.1.7. Загальні вихідні визначені в суботу та неділю.

2.1.8. Максимальна  тривалість робочої  зміни не  може перевищувати:

·         8 годин роботи в нормальних умовах праці;

·         12 годин при роботі сторожів;

·         8 годин при роботі зі шкідливими умовами праці для молодшого обслуговуючого персоналу;

2.1.9. З метою забезпечення дієздатності ЗОШ № 38 директор може організувати понаднормову роботу або в неробочі дні лише у виняткових випадках за попереднім погодженням з профспілковим комітетом. Повідомляти працівників про такі роботи заздалегідь – не пізніше, як за добу до їх початку. Час понаднормової роботи не може перевищувати 2 години в день (без перевищення 4 годин протягом 2 днів, 120 – на рік). Дотримуватись при цьому ст.62, ст.65 КЗпП України.

2.1.10. При прийомі на роботу працівникові роз'яснити під розписку його права, обов'язки, інформувати про умови роботи, пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до діючого законодавства й даного колективного договору. (ст. 29 КЗпП України).

2.1.11. Не вимагати від працівника виконання роботи, яка не обумовлена трудовим договором та посадовою  інструкцією.

2.1.12. Вносити  зміни чи запроваджувати новий режим роботи у закладі для категорій чи  для окремих працівників лише після погодження з профспілковим  комітетом.

2.1.13. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання та бережного ставлення до нього.

2.1.14. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.

2.1.15. Залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних працівників школи.

2.1.16. Залучати до викладацької роботи працівників інших закладів, установ, організацій на умовах погодинної оплати лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням у обсязі не менше відповідної кількості годин (протягом навчального року не менше 180 год.) для нарахування педагогічного стажу.

2.1.17. Звільнення працівників членів профспілки за ініціативою адміністрації здійснюється за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством.

2.1.18. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року.

2.1.19. У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір (у тому числі трудову строкову угоду) за умови, якщо в закладі не виконується законодавство з охорони праці, умови колективного договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст.6 Закону України «Про охорону праці»).

2.1.20. Навчальне навантаження для педагогічних працівників встановлюється за погодженням з профкомом не пізніше, ніж за два місяці до початку наступного навчального року (ст. 247 КЗпП України).

     Навчальне навантаження в обсязі меншому від тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою педагога, або попередивши його за два місяці.

     При скороченні загальної кількості годин по закладу (зменшення контингенту учнів, закриття класів тощо) про зменшення навантаження попереджати працівника за два місяці.

     Викладання уроків образотворчого мистецтва, фізичної культури, музики в початкових класах передавати спеціалістам лише за письмовою згодою чи проханням учителя початкових класів.

2.1.21. Адміністрація погоджує з профкомом розклад уроків. При складанні розкладу враховується принцип педагогічної доцільності і максимальної економії часу, забезпечується оптимальний режим роботи для жінок, які мають двох і більше дітей віком до 16 років,  та для тих педагогів, хто поєднує роботу з навчанням.

2.1.22. Забезпечувати дотримання працівниками Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, сприяти створенню в колективі здорового морально - психологічного клімату:

Øзапобігати виникненню індивідуальних і колективних трудових спорів (конфліктів), а у випадку їх виникнення забезпечити вирішення  відповідно до діючого законодавства.

Øзабезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду індивідуальних трудових спорів (конфліктів), в разі необхідності.

 2.2. Відпустки:

 Сторони домовились:

2.2.1. Адміністрація школи за погодженням з профкомом для створення кращих умов відпочинку може у виняткових випадках перенести вільний день або день відпочинку на інший, щоб об’єднати з найближчим святковим або неробочим днем.

2.2.2. До 05 січня кожного року узгодити, затвердити і довести до відома під особистий підпис графік щорічних оплачуваних відпусток. Графік відпусток є обов'язковим як для керівника закладу, так і для працівників.

2.2.3. Відпустки надаються тривалістю не менше 24 календарних дні працівникам МОП та спеціалістам; 56 календарних днів педагогічним працівникам.

2.2.4. Додаткові оплачувані відпустки надаються тривалістю до 7 календарних днів  таким  працівникам:

üз ненормованим робочим днем відповідно до переліку посад з ненормованим робочим днем (додаток 1).

2.2.5. На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів - 70) календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів.

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів). Вона надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів. (ст.. 179, 181 КЗпП України).

2.2.6. Адміністрація зобов'язується повідомляти працівників про дату початку відпустки не пізніше, ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.

2.2.7. Адміністрація зобов'язується надавати відпустку (або її частину керівним та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв'язку з необхідністю санаторно-курортного лікування) (Постанова КМУ від 14.04. 1997р. № 346, ст. 10 КЗУ «Про відпустки»).

2.2.8. У випадку розподілу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати в розмірі не меншому, ніж  14 календарних днів. Перенесення щорічної відпустки здійснювати в порядку, передбаченому ст.11 Закону України «Про відпустки».

2.2.9. Працівникам надається додаткова відпустка без збереження заробітної плати ст. 25,26 КЗУ «Про відпустки».

2.2.10. Відкликати працівників з відпустки лише при їхній згоді й у випадках відповідно до законодавства. КЗпП ст.79., КЗУ «Про відпустки» ст.12

2.2.11. Надавати щорічну додаткову оплачувану відпустку:

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України, ст.. 19 ЗУ «Про відпустки»).

        При наявності декількох підстав для надання цієї відпустки його загальна тривалість може перевищувати 17 календарних днів.

        Відпустка, яка надається крім щорічних відпусток, передбачених статтями 75 і 76 КЗпП, а також понад щорічні відпустки, установлені іншими законами й нормативно-правовими актами, переноситься на інший період або продовжується в порядку, зазначеному у статті 80 КЗпП.

 2.3. Профспілковий  комітет зобов’язується:

2.3.1. Здійснювати контроль за виконанням положень цього  розділу, своєчасним внесенням записів у трудові книжки, виданням наказів про прийняття, звільнення, перевід  на іншу роботу,  зміни режиму праці, відпочинку та ознайомлювати з цими наказами працівників.

 2.4. Сторони угоди домовились:

2.4.1. Надавати за згодою сторін відпустку без збереження заробітної плати лише за наявності заяви працівника не більше 15 днів на рік (стаття 26 ЗУ «Про відпустки»)

2.4.2. Здійснювати 100% оплату праці педагогів у випадках, коли заняття не проводяться з незалежних від них причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії, карантини тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за  умови виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов'язків. При відсутності такої роботи оплату праці проводити з розрахунку 2/3 тарифної ставки (п.77 «Інструкцій про порядок числення заробітної плати працівникам освіти», затвердженої наказом МОН від 15.04.1993 р. № 102; ст.113 КЗпП України). Простої не з вини працівника оплачувати за умови попередження адміністрацією про їх початок. Зберігати за ним середній заробіток за весь час простою не з його вини, за умови виникнення виробничої ситуації небезпечної для життя або здоров’я працівника, або для людей, які його оточують, або довкілля (ст.113 КЗпП України).

Перелік видів організаційної педагогічної роботи у випадках, коли заняття не проводяться:

vробота з навчальною документацією (журнали, особові справи, навчальні плани);

vметодична підготовка та самоосвіта (робота по створенню та нагромадженню дидактичного матеріалу, вивчення методичної літератури);

vробота в кабінеті (інвентаризація, дрібний ремонт, оформлення);

vвідвідування учнів дома;

vіндивідуальна робота з учнями.

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

 3.1. Адміністрація зобов’язується:

3.1.1. Приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації закладу, часткового призупинення навчального процесу, що призводить до скорочення чисельності чи штатів працівників, погіршенню умов праці, тільки після проведення з профкомом консультацій про заходи щодо  запобігання звільненню чи зведення їх кількості до мінімуму або зниження  негативних наслідків  звільнення працівників.

Такі консультації проводяться за 3 місяці до звільнення (ст.49-4 КЗпП України).

3.1.2. Не допускати масового звільнення працівників (більше 10% від загальної чисельності працівників). За необхідності звільнення працівників  розробляти та втілювати погоджену з профкомом програму працевлаштування та соціальної підтримки таких працівників.

3.1.3. Не розривати трудову угоду з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу з працівниками, перед якими не погашена заборгованість по заробітній платі.

3.1.4. Не допускати економічно та соціально необґрунтованого скорочення мережі класів, груп (підгруп), робочих місць. У випадку об’єктивної необхідності скорочення чисельності педагогічних працівників проводити його після закінчення навчального року.

3.1.5. При зміні власника закладу, а також у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення тощо) звільнення працівників проводити лише у разі скорочення чисельності або штату.

3.1.6. При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП України у письмовій формі не пізніше як  за два місяці попереджувати особисто працівника про звільнення та державну службу зайнятості про вивільнення працівників у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників. Надавати вільний час для пошуку роботи.

 3.2. Профспілковий  комітет зобов’язується:

3.2.1. За необхідності ініціювати проведення спільних консультацій з роботодавцем з проблем зайнятості з метою вживання заходів щодо запобігання звільненню, або  зведення їх кількості до мінімуму, або згладжувати наслідки звільнення.

3.2.2. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнювальних працівників.

3.2.3. Забезпечувати захист вивільнювальних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП України.

3.2.4. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку).

3.2.5. Не допускати звільнення вагітних жінок,   матерів, що мають   дітей до 3-х років, а при наявності медичної довідки -  до 6 років, а також самотніх матерів з дітьми    до 15 років, чи жінок, які мають   дітей-інвалідів  (ст. 184 КЗпП  України)

 3.3. Сторони угоди домовились:

3.3.1. При скороченні чисельності чи штату працівників переважне право на залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації, крім переваг, передбачених чинним законодавством надається також:

üособам передпенсійного віку;

üсімейним – при наявності двох і більше утриманців;

üособам, в родині яких не має інших робітників з самостійним заробітком.

 IV. ОПЛАТА ПРАЦІ

4.1. Сторони домовились:

4.1.1. Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) має бути встановлений у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, для працездатних осіб на 1 січня календарного року (ст. 6 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР).

4.1.2. Контролювати корегування фонду оплати праці в разі прийняття урядових рішень про зміну розміру посадових окладів та прийняття нового розміру мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства. Не застосовувати мінімальну заробітну плату як розрахункову величину. Вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб. (ст.. 95 КЗпП України, ст. 3-1 ЗУ «Про оплату праці» (зі змінами та доповненнями).

4.1.3. Робота працівників закладу оплачується почасово за тарифними розрядами, посадовими окладами відповідно до виконуваної роботи, займаної посади, в залежності від професії, кваліфікації працівника, складності та умов виконуваних ним робіт відповідно до чинного законодавства.

4.1.4. За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків виплачувати винагороду і преміювати працівників у відповідності до Положення про винагороду і преміювання, розроблених і затверджених адміністрацією за погодженням з профкомом,  у відповідності до порядку, визначеного цим колективним договором (додатки 3-4).

4.1.5. За роботу в нічний час (з 22.00 години вечора до 6.00 години ранку), працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, проводиться доплата в розмірі 35 % тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи (Інструкції № 102 від 15.04.1993р., ст. 108 КЗпП України)

4.1.6. При суміщенні професій (посад), виконанні робіт в більших обсягах чи при розширеній зоні обслуговування або виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи проводиться доплата до 50% тарифної ставки (посадового окладу) відсутнього працівника, суміщуваної посади. Доплати проводити в межах економії фонду заробітної плати за відповідними посадами.

4.1.7. Конкретний розмір доплат погоджується з профкомом.

4.1.8. Виплачувати винагороду за вислугу років у відповідності з порядком, передбаченим чинним законодавством та встановленим в цьому колективному договорі.

4.1.9. Встановлюється доплата до посадового окладу в розмірі 10% прибиральникам службових приміщень, які використовують в роботі дезінфікуючі засоби (Наказ МОН від 26 вересня 2005 р. № 557).

4.1.10. Контролювати використання бюджетних коштів і в разі наявності економії фонду заробітної плати використовувати її на преміювання та надання матеріальної допомоги.

4.2. Адміністрація зобов'язується:

4.2.1. Здійснювати за час роботи в період канікул оплату праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволено вести викладацьку роботу, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

4.2.2. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток на час проходження медичного огляду.

4.2.3. Забезпечити виплати заробітної плати двічі на місяць через проміжок часу, який не перебільшує 16 календарних днів в строки: за І половину календарного місяця 22 числа поточного місяця, за ІІ половину календарного місяця 07 числа наступного місяця.

4.2.4. Інформувати працівників про загальну суму заробітної плати із розшифровкою за видами виплат, розмірів та  підстав для утримання, суми зарплати, що підлягає виплаті (ст. 110 КЗпП України)

4.2.5. При виникненні заборгованості по заробітній платі більше,  як за два місяці сторони погоджують графік погашення заборгованості.

4.2.6. Заробітну плату працівникам за весь час відпустки, а також  матеріальну допомогу на оздоровлення виплачувати  не пізніше,  ніж за три дні до початку відпустки.

4.2.7. Забезпечувати проведення атестації педагогічних працівників кожних п'ять років відповідно до типового Положення про атестацію педагогічних працівників України, а також при необхідності проведення позачергової атестації педпрацівників.

4.2.8. Не пізніше двотижневого терміну провести передбачені законодавством виплати і компенсації працівникам,  направленим на курси підвищення кваліфікації.

4.2.9. Вести облік надурочних робіт і проводити їх оплату відповідно до чинного законодавства. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у випадках:

üзаміщення протягом менше двох місяців тимчасово відсутніх педпрацівників;

üоплати праці працівників інших закладів, які залучаються до педагогічної роботи.

Якщо заміщення тимчасово відсутніх  педпрацівників продовжувалось більше 2-х місяців, оплату здійснювати за тарифікацією з першого дня заміщення за всі години фактичного  навантаження.

4.2.10. Доплату за заміну тимчасово відсутніх непедагогічних працівників здійснювати за фактично виконану роботу в межах місячної ставки заробітної плати відсутнього працівника.

4.2.11. Забезпечити в закладі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших виплат, положень про преміювання.

4.2.12. Погоджувати з профспілковим  комітетом умови оплати праці в закладі.

4.2.13. Здійснювати розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати забезпечення допомогою в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами, виходячи з посадового окладу  того місяця, в якому відбулась подія, зв’язана з певними виплатами, з обліком постійних доплат і надбавок (ст. 247 КЗпП України, Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.95р. №100 і №348 від 16.05.95р.)

4.2.14. Забезпечити своєчасне проведення індексації грошових доходів працівників у зв'язку із змінами цін на споживчі товари і послуги відповідно до чинного законодавства.

4.2.15. Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства.

 4.3. Профспілковий комітет зобов'язується:

 4.3.1. Здійснювати контроль за дотриманням у навчальному закладі законодавства про оплату праці.

4.3.2. Сприяти в наданні працівникам закладу необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці, практики звернення працівників до суду про примусове стягнення заробітної плати.

4.3.3. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосуються оплати праці.

4.3.4. Представляти інтереси працівника під час розгляду його трудового спору щодо оплати праці в комісії для розгляду трудових спорів.

4.3.5. Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді.

4.3.6. Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці Головному Управлінню Держпраці у Донецькій області. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

 V. ОХОРОНА ПРАЦІ 

5.1. Сторони домовились:

5.1.1. При укладанні трудового договору щойно прийнятий працівник буде під особисту розписку проінформований керівником про умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права та пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору.

 5.2. Адміністрація  зобов'язується:

5.2.1. Додержуватися встановлених загальнодержавних нормативів з питань охорони праці: скорочена тривалість робочого часу, додаткова відпустка. Ознайомити працівника з нормативними документами про пільги і компенсації.

5.2.2. Проводити за встановленим графікам навчання , інструктаж і перевірку один раз на рік знань з охорони праці працівників , які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є необхідність в професійному підборі у відповідності з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

5.2.3. Щороку до 15 серпня здійснювати перевірку стану охорони праці і підготовки закладу до роботи в новому навчальному році.

5.2.4. Вчасно проводити розслідування нещасних випадків, складати відповідні акти, направляти документи до відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з заявою потерпілого для проведення страхових виплат.

5.2.5. Вести облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

5.2.6. Забезпечити безумовне виконання запропонованих комісією з розслідування нещасних випадків на виробництві організаційно-технічних заходів по кожному нещасному випадку.

5.2.7. У разі нещасного випадку на виробництві потерпілому виплачується одноразова допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати, якщо ступінь втрати працездатності йому не встановлювався.

5.2.8. Брати участь в громадському огляді-конкурсі з питань охорони праці відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії Міністерства освіти і науки України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27 04. 2004 року.

5.2.9. На охорону праці виділяти не менше як 0,2 % від фонду оплати праці відповідно до ст.19 Закону України «Про охорону праці». Використовувати кошти за узгодженням з профспілковою стороною тільки на виконання комплексних заходів, які забезпечують досягнення встановлених нормативів з охорони праці.

5.2.10. Забезпечити повне виконання посадовими особами та працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів з охорони праці.

5.2.11. Організовувати проведення попереднього (при прийомі на роботу) і періодичних медичних оглядів працівників, в т.ч. зайнятих на важких роботах, роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, а також щорічного обов’язкового медичного огляду. (Ст.17 ЗУ «Про охорону праці»). Забезпечити виконання рекомендацій та висновків медичної комісії по результатам огляду працівників.

5.2.12. Проводити систематичний аналіз стану захворювань і випадків тимчасової непрацездатності та  вживати заходів щодо  усунення причин захворювань.

5.2.13. Забезпечити належне утримання медичного кабінету, комплектацію аптечок необхідними медикаментами.

5.2.14. На прохання працівників організовувати позачерговий  медичний огляд, якщо працівник пов’язує  погіршення стану свого здоров’я  з умовами праці.

5.2.15. Виконати  до 01 жовтня  усі заплановані заходи щодо підготовки до роботи в зимових умовах.

5.2.16. Забезпечити належний стан санітарно-побутових приміщень (визначити, які приміщення планується відремонтувати, переобладнати, перебудувати, облаштувати).

5.2.17. Відшкодування шкоди, заподіяної працівнику внаслідок ушкодження його здоров'я або у разі його смерті, що сталися внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків на умовах та у порядку, передбаченому Законом України № 1105-XIV від 23.09.1999 р. «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», з наступними змінами та доповненнями.

5.2.18. Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї), вагітності та пологах, при народженні дитини, на поховання виплачується Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на умовах та у порядку, передбаченому Законом України «Про  загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

5.2.19. Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров'я настало не тільки з вини адміністрації підприємства, а також унаслідок порушення потерпілим вимог нормативних актів з охорони праці, розмір одноразової допомоги підлягає зменшенню на підставі висновку цієї комісії, але не більш як на 50 відсотків  (додаток 2).

5.2.20. Проводити щорічно дні охорони праці в закладі за участю представників профспілкової сторони.

5.2.21. Розробити, за узгодженням із профспілковою стороною, і забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці й виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань й аварій (додаток № 5)

 5.3. Профспілковий комітет зобов'язується:

5.3.1. Затвердити склад комісії та представників профспілки з питань охорони праці.  Провести навчання активу.

5.3.2. Встановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці силами комісій, представників профспілки з питань охорони праці.

5.3.3. Систематично перевіряти виконання керівником пропозицій комісії, представника профспілки з питань охорони праці, домагатись їх максимальної реалізації.

5.3.4. Вносити на розгляд зборів, засідань профкомів питання стану умов і охорони праці,  щодо участі в огляді-конкурсі з питань охорони праці.

5.3.5. Здійснювати роз’яснювальну  роботу щодо практики відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних захворювань в закладі, з інших питань охорони праці.

5.3.6. Контролювати своєчасність і повноту відшкодування потерпілому шкоди,  заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, та виплати одноразової допомоги відповідно до Закону України «Про охорону праці».

5.3.7. Виявляти приховування нещасних випадків в закладі. 

5.4. Трудовий колектив зобов'язується:

5.4.1. Вивчати  й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правил  експлуатації машин, механізмів, устаткування й інших засобів виробництва.

5.4.2. Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами техніки безпеки праці.

5.4.3. Проходити у встановленому порядку й строки попередній і періодичні медичні огляди.

5.4.4. Вчасно інформувати відповідні посадові особи про виникнення небезпечних й аварійних ситуацій на робочому місці, ділянці. Особисто вживати посильних заходів щодо їхнього запобігання й усунення.

5.4.5. Попереджувати адміністрацію про своє захворювання, травму на шляху до роботи, з роботи, у побуті впродовж робочого дня (при травмі на виробництві – негайно, сам робітник чи свідки).

5.4.6. Забороняється з’являтися на роботу чи в неробочий час в алкогольному, наркотичному та токсичному стані, а також використовувати заборонені напої та засоби на робочому місці.

5.4.7. Дбайливо й раціонально використовувати майно підприємства, не  допускати його ушкодження або знищення.

                                                      VI. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ

 6.1. Адміністрація зобов'язується:

6.1.1. Забезпечити виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток у розмірі до одного посадового окладу, відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту».

6.1.2. Забезпечити, в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, надання спеціалістам та молодшому обслуговуючому персоналу матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, в сумі до одного посадового окладу на рік, виплату премій відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи (матеріальна допомога на поховання зазначеним вище розміром не обмежується), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30 серпня 2002 року (в новій редакції).

6.1.3. Сприяти працівникам в оформленні призначення їм пенсій  за вислугу років та за віком.

6.1.4. У разі хвороб чи каліцтва пов’язаних з виробництвом попередній середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

 6.2. Профком зобов'язується:

6.2.1. Організувати надання допомоги у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, що стоять на обліку у профспілкових організаціях.

6.2.2. Організовувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню працівників освіти, Дню матері, Новому року тощо.

6.2.3. Забезпечити запрошення на свято ветеранів праці та пенсіонерів.

6.2.4. Сприяти залученню працівників закладу до участі у місцевих, міжрегіональних, Всеукраїнських оглядах, конкурсах, фестивалях художньої самодіяльності та спортивних змаганнях.

6.2.5. Проводити роз'яснювальну роботу щодо пенсійного забезпечення працівників та соціального страхування.

6.2.6. Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та лікування працівників, оздоровленню дітей працівників у дитячих таборах.

6.2.7. Путівки для лікування виділяти в першу чергу тим, хто часто хворіє, хронічним хворим, тим, хто знаходиться на диспансерному обліку при наявності відповідних документів.

6.2.8. Працівникам надаються путівки для санаторно-курортного лікування на підставі особистої заяви, медичної довідки про потребу санаторно-курортного лікування і відповідно до черговості заяв, поданих особами, що потребують санаторно-курортного лікування в профком.

6.2.9. Рішення комісії про надання путівки для санаторно-курортного лікування приймається на підставі клопотання профкому з врахуванням його пропозицій про розмір оплати вартості путівки працівником.

VII. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 7.1. Адміністрація зобов'язується:

7.1.1. Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки щодо захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.

7.1.2. Безкоштовно  надати профспілковому комітету обладнане приміщення, засоби зв'язку, сейф, оргтехніку (якщо є), канцтовари (якщо є кошти на придбання), для забезпечення його діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань тощо (ст.249 КЗпП України).

7.1.3. За згодою членів профспілки проводити безготівкову оплату членських внесків та перераховувати їх в день виплати зарплати.

7.1.4. Забезпечити звільнення від основної роботи представників або позаштатних працівників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.

7.1.5. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарні стягнення без погодження з відповідними профорганами.

7.1.6. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, без згоди відповідного профоргану.

7.1.7. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб установи для здійснення профкомом наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору.

7.1.8. На підставі листа районної, обласної ради профспілки адміністрація видає наказ про відрядження представника профкому для участі в статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткочасного навчання.

7.1.9. З метою підвищення правової підготовки сторін колективного договору та ефективного контролю за його виконанням передбачити щорічне проведення для працівників адміністрації та ПК навчання тривалістю 2-4 дні із збереженням заробітної плати за місцем роботи. На час  профспілкового  навчання  працівникам, обраним до складу ПК, надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 6 календарних днів (ст.252 КЗпП України).

 7.2. Профком зобов'язується:

7.2.1. Вживати заходів щодо ініціювання переговорів з адміністрацією стосовно розробки та укладання колективного договору,забезпечення його виконання.

 VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

 8.1. Сторони домовились:

8.2.1. Періодично проводити спільні засідання адміністрації та профкому, на яких інформувати сторони про хід виконання колективного договору.

8.2.2. Спільно аналізувати стан (хід) виконання колективного договору, не рідше одного разу на півроку заслуховувати звіти керівника та голови профкому про реалізацію взятих зобов'язань на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

8.2.3. У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов'язань (положень) аналізувати причини та вжити термінових заходів щодо забезпечення їх реалізації. Осіб, винних у невиконанні положень колективного договору; притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 8.2. Профспілковий комітет зобов'язується:

 8.2.1. Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору з керівником закладу, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов’язань за колективним договором (ст.45 КЗпП України).

8.2.2. Колективний договір підписаний у трьох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін та за місцем реєстрації.

8.2.3. Адміністрація зобов'язується надрукувати, забезпечити реєстрацію та розмножити колективний договір.

 

 

Додаток № 1

 

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці

 Адміністрація надає додаткову оплачувану відпустку за особливі умови праці   Закон України «Про відпустки» ст. 8, п о с т а н о в и КМУ від 17 листопада 1997 р. N 1290 (зі змінами): 

Найменування професії й посади

Тривалість додаткової відпустки

1.      

Директор

3 календарних дні

2.      

Заступник директору з навчально-виховної роботи

3 календарних дні

3.      

Педагог-організатор

3 календарних дні

4.      

Голова ПК

3 календарних дні

5.      

Завгосп

7 календарних днів

6.      

Лаборант

7 календарних днів

7.      

Секретар

7 календарних днів

8.      

Бібліотекар

7 календарних днів

9.      

Психолог

7 календарних днів

 

Додаток № 2

 

Порядок зменшення розміру одноразової допомоги, що надається потерпілому від нещасного випадку на виробництві, якщо нещасний випадок відбувся внаслідок  невиконання  потерпілим вимог нормативних актів  про охорону праці. 

Вид здійсненого потерпілим порушення, що став причиною нещасного випадку

Розмір зменшення допомоги, %(умовно)

Виконання роботи в нетверезому стані, якщо цей стан був визнаний однієї із причин нещасного випадку.

50

Кількаразові свідомі порушення вимог нормативних актів про охорону праці, за які раніше  накладали дисциплінарні стягнення, виносилися відповідні документально оформлені попередження.

50

Перше свідоме порушення  вимог безпеки при виконанні робіт або обслуговуванні об'єктів підвищеної небезпеки

30

Перше свідоме порушення правил техніки безпеки праці під час обслуговування машин,  механізмів, устаткування, технологічних процесів, які не є об'єктами підвищеної небезпеки.

25

Невикористання працівником  засобів  індивідуального захисту, передбачених правилами й нормами, якщо порушення було:

Першим                                                          

Повторним                                     

 

 

25

30

  

Додаток № 3

 Положення про преміювання працівників

При наявності економії планового фонду заробітної плати надавати працівникам премію з метою удосконалення діяльності навчального закладу, стимулювання підвищення рівня кваліфікації працівників і підвищення відповідальності за доручену справу, розвиток ініціативи і творчої активності, морального і матеріального зацікавлення працівників.

        Премію працівникам навчального закладу виплачувати  в відсотковому відношенні за зразкове виконання своїх обов`язків та бездоганну роботу. Премії, надбавки не повинні перевищувати 50 % окремого заробітку працівника.

 Надбавки зменшуються, відміняються повністю при неякісному виконанні своїх трудових обов’язків.

 Премія знижується працівникам навчального закладу, які:

Øпорушують трудову дисципліну, правила внутрішнього трудового розпорядку, не створюють добрий мікроклімат в колективі – 20%;

Øмають зауваження, скарги щодо роботи з дітьми з боку батьків або співробітників – 10%;

Øпорушують інструкцію з охорони життя і здоров’я дітей, недбало ведуть необхідну документацію – 15%;

Øне дотримуються правил техніки пожежної безпеки та правил охорони праці – 10%;

Øне дотримуються санітарних правил утримання приміщень – 15%;

Øпорушують правила техніки безпеки, та експлуатації  електрообладнання – 15%;

Øне беруть активну участь в житті  закладу (загальні  заходи, суспільне  життя) – 15%.

               Додаток № 4

 

Положення про щорічну грошову

винагороду за сумлінну працю педагогічним працівникам

 Надавати педагогічним працівникам  щорічну грошову  винагороду  в розмірі до одного посадового окладу за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків (ст. 57 Закон України  «Про освіту»).

        Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам  надається за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків з-за умов:

ü відсутність порушень виконавчої та трудової дисципліни;

ü якісне виконання навчальних програм, активну участь у методичній роботі з предмету;

ü активна участь у роботі з обдарованими дітьми, участь у міських олімпіадах;

ü виконання Закону „ Про всеобуч ” (присутність, правова робота, відсів);

ü активна участь у підготовці школи до нового навчального року;

ü методичному забезпеченні.

       Винагорода за сумлінну працю педагогічним працівникам навчального закладу виплачується  у кратному відношенні до проробленого часу.

       При достроковому звільненні педагогів розмір винагороди за сумлінну працю виплачується у кратному відношенні до проробленого часу.

  Щорічна грошова винагорода знижується педагогічним працівникам за порушення (запротокольоване: наказ, докладна записка заступника директора тощо):

 v за низьку якість навчально-виховної роботи та оздоровчих заходів – 10-20 %

v за скарги від батьків – 5-10 %

v за порушення правил експлуатації знарядь та приборів – 5-10 %

v за невиконання розпоряджень адміністрації – 5-15 %

v за запізнення на роботу й передчасне залишення роботи – 10-20 %

v за недотримання правил охорони праці та правил внутрішнього трудового розпорядку – 10-20 %

v за порушення фінансової дисципліни – 10-20 %

 Додаток № 5

 

УГОДА

 по загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 38 

Ми,  що підписались нижче. 

Директор  Назарова Оксана Вікторівна і голова профспілкового комітету  Галахова Анна Миколаївна

заключили  цю  Угоду в  тому, що 

Директор  Назарова Оксана Вікторівна і голова профспілкового комітету  Галахова Анна Миколаївна

зобов`язуються в 2017– 2020 р. виконати такі заходи: 

Заходи щодо забезпечення безпечних умов праці

Назва заходів

Строк виконання

Відповідальні за

виконання

1.       

Вчасно проводити заходи щодо  створення безпечних і нешкідливих умов  праці відповідно до вимог нормативних  документів  з охорони праці й  забезпечити суворе дотримання посадовими особами й працівниками  вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів  з охорони  праці.

постійно

Директор

Назарова О.В.

2.       

Забезпечити суворе  виконання графіків планово-попереджувальних ремонтів  устаткування  й  вентиляції.

постійно

Завгосп

Романюк Н.О.

3.       

Проводити інструктажі з питань охорони праці відповідно до галузевих  нормативних  актів.

за необхідністю

Директор

Назарова О.В.

4.       

Проводити навчання й перевірку знань працівників, які зайняті на  роботах  з підвищеною  небезпекою.

1 раз у 6 міс, перед роботою

Директор

Назарова О.В.

Завгосп

Романюк Н.О.

5.       

Проводити аналіз  травматизму й профзахворювань

1-2 рази на

рік

Директор

Назарова О.В.

6.       

Устаткування й утримання  запасних виходів із приміщень  в належному  стані.

постійно

Директор

Назарова О.В.

Завгосп

Романюк Н.О.

7.       

Проведення обстеження   відповідними   комісіями з охорони праці стану  приміщень, і устаткування,  розробки й виконання  конкретних заходів  щодо усунення  виявлених  недоліків.

Проводити  ревізію  устаткування

а) харчоблок

в) освітлення                            

г) сигналізація

д) спортивне устаткування

 

 

 

 

2 рази на рік щоквартально за необхідністю

завгосп Романюк Н.О., ПК Галахова А.М.

завгосп Романюк Н.О.,

заступник директора

8.       

Проведення  ремонту  діючих і віконних фрамуг і кватирок для поліпшення в приміщеннях   природної  вентиляції

за необхідністю

Завгосп Романюк Н.О.

9.       

Виготовлення  спеціальних драбин, механізмів, пристосувань,  які забезпечують  зручне й безпечне  виконання  робіт  із  ремонту приміщень, заскленню  вікон, ліхтарів,  очищенню  скла,   обслуговування освітлювальної арматури.

за необхідністю

Завгосп Романюк Н.О.

10.   

Проведення робіт по ліквідації на території закладу старих дерев, старих споруд, а також випробування всіх спортивних споруд у залі та на спортивному майданчику.

До 01.09.

Керівник Назарова О.В.

Завгосп Романюк Н.О.

11.   

Доукомплектування окремих приміщень й установи в  цілому  необхідними  протипожежними засобами. Закріплення нових вогнегасників

за необхідності

Завгосп Романюк Н.О.

12.   

Устаткування засобів захисту від поразки електрострумом, у тому числі:

ü устаткування заземлення;

ü забезпечення на всіх електророзподільних шафах замків;

ü придбання  та  розміщення   коло   електроустаткування  необхідних діелектричних  засобів.

Постійно

Завгосп Романюк Н.О.

13.   

Для  забезпечення  в  приміщеннях   необхідного температурного  режиму  утеплити вікна.

Жовтень - листопад

Завгосп Романюк Н.О., ПК Божко І.О.

14.   

Не допускати погіршення  освітлення  в  приміщеннях

постійно

Завгосп Романюк Н.О.

15.   

Придбання меблів

за необхідності

Завгосп Романюк Н.О.

16.   

Обладнання кабінетів, куточків, виставок, наочних посібників, придбання плакатів, технічної документації та літератури з охорони праці. Впровадження передового досвіду по організації роботи з охорони праці.

 

Директор

Назарова О.В. ПК Галахова А.М.