Програма розвитку комунального закладу «гімназія зі структурним підрозділом початкової школи № 38 Маріупольської міської ради Донецької області» на 2016-2021 роки

Освіта перебуває під глибоким впливом змін у сучасному суспільстві. Протягом останніх десятиліть відбувається зміна суспільної парадигми: від технократичної до індустріальної, від індустріальної до інформаційної.

         На розвиток освіти вплинули суспільні інтеграційні процеси, такі напрямки розвитку суспільства, як глобалізація, демократизація, створення єдиного інформаційного простору. Сучасна парадигма освіти орієнтує школу на реалізацію  права  на всебічний розвиток учня як особистості та найвищої суспільної цінності, розвиток його  розумових і творчих здібностей, професійних знань і компетентностей, забезпечення його успішної соціалізації у постійно змінюваних умовах життєдіяльності на основі загальнолюдських цінностей , норм і вимог.

В Законі України «Про загальну середню освіту» (ст. 3) зазначено, що загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, системності, єдності навчання і виховання. Образ випускника школи, як громадянина України,  стає орієнтиром для проектування процесів і умов отримання освітніх результатів, головним інструментом розвитку школи та педагогічного колективу.

 

1.     ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва навчального закладу, адреса

Комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Маріупольської міської ради Донецької області»

м. Маріуполь, вул. Івана Франка, 29.

Соціальний запит школи

Програма орієнтована на підвищення якості освіти, оновлення її змісту і структури на основі позитивних традицій, що склалися в школі і сучасних педагогічних технологій, спрямованих на формування конкурентноспроможного учня; оптимізацію механізму управління школою, забезпечення єдності навчання і виховання.

Мета програми

Створення освітнього простору, який дозволить забезпечити розвиток та виховання учня, громадянина України, здатного впливати на особистісну освітню траєкторію та здатного порівнювати її з національними і загальнолюдськими досягненнями.

Задачі програми

1. Створити ефективну, постійно діючу систему безперервної освіти педагогів.

2. Створити комплекс умов духовно-творчого та громадянсько-патріотичного  розвитку особистості кожного учня та сформувати орієнтацію учнів на духовний розвиток, громадянську свідомість та самовдосконалення.

3. Оптимізувати систему дидактичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

4. Продовжити роботу щодо створення умов для формування індивідуальних освітніх маршрутів учнів в умовах допрофільної та профільної освіти та в системі роботи з обдарованими учнями.

5. Розробити систему активного включення сім’ї в процес самовизначення, самореалізації учнів.

6. Продовжити роботу щодо інтеграції в освітню мережу; співробітництво, укладання договорів про співробітництво з іншими навчальними закладами

Принципи діяльності

Якість: ми дорожимо репутацією, заснованою на високих стандартах освіти.

Успішність: ми спроможні всебічно розвинути творчий потенціал учнів, сформувати успішну особистість.

Мотивація: ми прагнемо створити кращий світ за допомогою освіти.

Участь: усі зацікавлені сторони (батьки, громадськість) отримують максимум інформації про навчальний процес і мають можливість впливати на нього.
Лідерство: ми прагнемо до інновацій у педагогічній діяльності і схвалюємо творчий підхід педагогів до навчально-виховного процесу.

Партнерство: ми досягаємо мети, працюючи разом.

Інтернаціональність мислення: ми приймаємо і цінуємо різноманітність,ставимося толерантно до кожної дитини як особистості.

Терміни реалізації програми

2016-2021 роки

Очікувані результати

üПідвищення якості освіти, розширення сфери додаткової освіти.

üЗростання творчої активності педагогів, поширення інноваційних педагогічних технологій на весь колектив.

üПідвищення престижу і підвищення рівня взаємодії школи з навколишнім соціумом.

üПідвищення якості знань учнів.

üІнтеграція та співробітництво з іншими навчальними закладами через систему роботи з педагогами,учнями  в освітньому окрузі № 3.

 

2.     АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ

Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до пріоритетів сьогодення відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, які повинні задовольняти потреби інформаційного суспільства, які підготують молодь до нових ролей у цьому суспільстві.

Місія школи: формування інтелектуальної еліти через створення культуротворчої освітньої системи, ядром якої є розробка концептуальних, змістових і технологічних засад розвитку життєвої компетентності дитини, освоєння молодою людиною технологій життєвого успіху, інтеграції її в демократичне суспільство з ринковою економікою.

Необхідність розробки програми розвитку школи випливає з аналізу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, що впливають на навчально-виховний процес .        

Зовнішні фактори:

Основними тенденціями розвитку зовнішнього середовища школи можна враховувати:

·        посилення конкурентної «боротьби за залучення учня до школи» між

школами мікрорайону;

·        створення умов щодо конкурентоспроможності порівнянні з закладами міста;

·        споживче ставлення батьків учнів до процесу навчання та виховання дітей та бажання перекласти повну відповідальність за освіту дітей на навчальний заклад;

·        задоволення запитів батьківської громадськості щодо результативності навчання та виховання.

Внутрішні фактори:

Основними тенденціями розвитку внутрішнього середовища школи можна враховувати:

· оновлення змісту освіти через створення методично-дидактичного забезпечення навчального процесу;

· підвищення якості освіти через зростання  професіоналізму вчителя;

· збереження здоров'я учнів;

· морально-духовне становлення учнів у процесі громадянського, національно-патріотичного виховання в освітньому просторі.

Враховуючи зовнішні і внутрішні фактори, вважаємо за необхідне:

    впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес через моніторинг всіх аспектів навчально-виховної діяльності.

    інтенсивне включення в навчально-виховний процес можливостей додаткової освіти (зв'язки з іншими закладами, співпраця з вищими навчальними закладами міста);

    створення моделі школи, що сприяє всебічному розвитку учнів, формування їх творчих здібностей, створення умов для самореалізації особистості, її прагнення до успіху;

    створення ефективної моделі роботи з обдарованими учнями;

    створення ефективної моделі профільної підготовки учнів, розвиток здатності учнів до вибору успішної професії та формування соціально значущих компетенцій відповідно до вимог сучасного ринку праці;

    розширення можливості соціалізації та виховання учнів;

    розробка комплексу заходів, що забезпечують психологічне та фізичне здоров'я, включаючи питання безпеки суб'єктів освітнього процесу;

    створення системи виховної роботи, направленої на виховання патріота України.

 

3.     НОРМАТИВНО-ПРАВОВА І ОРГАНІЗАЦІЙНА ОСНОВА ПРОГРАМИ

vКонвенція ООН про права дитини.

vКонституція України.

vЗакон України «Про освіту».

vЗакон України «Про загальну середню освіту».

vЗакону України «Про сприяння становлення та розвитку молоді в Україні».

vНаціональна доктрина розвитку освіти України.

vНаціональна концепція громадського виховання.

vНаціональна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.

vПоложення про середній загальний освітній навчальний заклад.

vДержавний стандарт початкової загальної освіти.

vДержавний стандарт базової і повної освіти.

vПрограма  національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.


4.     ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

1.     Оптимізація навчально-виховного процесу спрямована на досягнення високої якості результатів навчання, успішне виконання вимог державного стандарту освіти та інноваційних освітніх програм з метою розвитку готовності учнів до продовження освіти після закінчення школи: формування життєвих компетентностей учнів, розвиток особистості учнів через впровадження в освітній процес інноваційних технологій.

2.     Інноваційні процеси в галузі виховання будуть спрямовані на розвиток системи самоврядування учнів через розширення функцій Ради старшокласників, оптимізації виховної роботи з метою формування соціокультурної, соціальної, культурологічної, інформаційної, комунікативної та інших компетентностей учнів, розвитком значущих якостей; толерантності, креативності, дисципліни та відповідальності за доручену справу,реалізації програми національно-патріотичного виховання  з метою розвитку в учнях громадянської свідомості,поваги до національних традицій,свят,символів,формування активної громадянської позиції.

3.     Робота з кадрами. У роботі з кадрами акцент буде зміщений у бік діяльності щодо посилення психолого-педагогічної компетентності вчителя. У зв'язку з цим завданням першорядної важливості стане розвиток у вчителя його професійної самосвідомості, а на цій основі визначення шляхів і засобів його професійного саморозвитку. Удосконалення професійного зростання вчителів буде досягатися за рахунок безперервного і систематичного підвищення їх професійного рівня, яке представляє собою:

3.1.         Надання практичної допомоги педагогам в питаннях удосконалення теоретичних знань і підвищення педагогічної майстерності з боку методичної служби НВК.

3.2.         Підвищення професійного рівня через діяльнісно-проектну роботу:

üробота у творчих групах та групах педагогічної майстерності;

üробота у складі методичних кафедр та МО  на базі закладу та округу № 3;

üформування власної траєкторії розвитку педагогічної майстерності;

üформування вмінь щодо дисемінації власного досвіду.

4.     Впровадження продуктивних інформаційних технологій, що сприяють розвитку інноваційної діяльності педагогів і учнів через щорічне покращення матеріально-технічної бази школи.

5.     Робота щодо охорони життя. Удосконалення системи роботи щодо охорони життя через створення безпечних умов як для фізичного розвитку, так і психічного, системи роботи психологічної служби.

6.     Робота в системі освітнього округу № 3.

 

5.     ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

ПЕРШИЙ ЕТАП – ПІДГОТОВЧИЙ 2016-2017 РОКИ

Мета – створення локальних нормативних документів, проектів, які б виконували ґрунтовну роль щодо виконання програми.

Задачі:

1.     Проведення моніторингу всіх систем роботи школи.

2.     Затвердження локальних нормативних документів.

Зміст діяльності на першому етапі: планується комплексна діагностика всіх учасників освітнього процесу для визначення повної структури дій, спрямованих на досягнення кінцевої мети і забезпечення для цього умов, введення продуктивних технологій, створення передумов, які сприяють розвитку інноваційної діяльності, розробка освітніх проектів, узагальнення результатів 1 етапу реалізації Програми.

 

ДРУГИЙ ЕТАП ОСНОВНИЙ 2017 - 2019 РОКИ

Мета організація планомірної роботи з необхідного ресурсного забезпечення для ефективної реалізації програми розвитку школи.

Задачі:

1.     Реалізувати нові освітні програми, спрямовані на профілізацію навчання і формування ключових компетенцій учнів.

2.     Ефективно використовувати сучасні технології навчання.

Зміст діяльності на другому етапі: планується реалізація всіх проектних заходів та максимальне досягнення кінцевих результатів програми, проведення моніторингу всіх пріоритетних напрямків діяльності.

 

ТРЕТІЙ ЕТАП – УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ 2020 - 2021 РОКИ.

Мета – аналіз досягнутих результатів та визначення перспективи подальшого розвитку школи.

Задачі:

1.       Зафіксувати створені прецеденти освітньої практики і закріпити їх у локальних нормативних актах школи.

2.       Узагальнити досвід інноваційної діяльності школи і рекомендувати його до застосування в інших загальноосвітніх закладах освітнього округу.

Зміст діяльності на третьому етапі: планується фіксування досягнутих результатів, узагальнення накопиченого досвіду.

 

6.     ПРОЕКТИ РОЗВИТКУ ШКОЛИ

 Проект № 1 «Самовдосконалення особистості» 

Мета

Напрямки діяльності

Строки реалізації

Будування  керованої системи виховної роботи відповідно до  Програми національно-патріотичного виховання та самовиховання. Створення атмосфери співпраці, співтворчості, співуправління. Формування життєвих компетентностей школярів як основи розвитку конкурентноздатної особистості.

Аналіз існуючих програм, апробація і впровадження модернізованих освітніх програм (Засідання методичної ради)

2016-2017

Розвиток позакласної, дозвільної сфери

2016-2021

Робота органів учнівського самоврядування, продовження створення системи традиційних заходів в школі.

2016-2021

Моніторинг результативності проекту

2020-2021

Очікуваний результат

1.Підвищення якості виховання.

2. Створення портфоліо кожного учня та класу.

 

 

Проект № 2 «Обдарованість»

 

Мета

Напрямки діяльності

Строки реалізації

Створення єдиного навчально - виховного простору для повноцінного розвитку кожного учня. Підвищення якості і ефективності навчального процесу через упровадження нової технології управління системою роботи з обдарованими дітьми в школі.

Створення системи стимулювання інтелектуально та творчо обдарованих гімназистів.

Моніторинг якості розвитку особистості учнів в процесі навчання та виховання

2016-2017

Розробка та впровадження інноваційних навчальних технологій, спрямованих на формування в учнів самопізнання,  самонавчання, самоствердження, самовизначення, саморегуляції, самореалізації

2016-2021

Залучення обдарованих учнів до участі в олімпіадному русі, у наукових конференціях, у різноманітних конкурсах з навчальних предметів та захисту науково-дослідницьких робіт в системі МАН

2017-2021

Формування національно-патріотичної позиції школярів через систему традицій школи. Удосконалення системи роботи з вивчення культурної спадщини рідного краю,України.

2016-2021

Створення системи психологічної підтримки учнів та розробка індивідуальних траєкторій розвитку учнів з високим та достатнім навчальним потенціалом.

2016-2021

Розробка гнучкої системи форм заохочення досягнень учнів.

2017-2018

Формування національної свідомості учнів, збагачення духовними надбаннями української культури.

2016-2021

Створення системи профільного навчання з метою розвитку пізнавальних компетентностей щодо розвитку конкурентоспроможної особистості випускника

2016-2021

Моніторинг результативності проекту

2020-2021

Очікуваний результат

1.     Підготовка випускників відповідно до критеріїв моделі випускника.

2.     Розширення сфери додаткової освіти.

3.     Створення системи стимулювання школярів в їх прагненні до досягнення успіху.

4.     Створення  системи роботи з обдарованими та дітьми з високим  та достатнім інтелектуальним рівнем.

5.     Підвищення якості освіти через формування мотивації школярів щодо наукової роботи.

6.     Збільшення числа педагогів, що володіють сучасними методиками роботи з обдарованими дітьми.

 

 

Проект № 3 «Підвищення професіоналізму вчителя»

 

Мета

Напрямки діяльності

Строки реалізації

Створення механізму внутрішньошкільного управління на основі поваги, довіри, успіху з метою зростання ефективності кадрового

забезпечення школи шляхом підвищення професійної компетентності педагогів.

Створення умов для безперервного підвищення кваліфікації педагогів та формування у них потреби у творчій самоосвіті.

Удосконалення організаційної структури управління на основі стратегічного, тактичного, оперативного, мотиваційного управління

2016-2017

Інформатизація системи управління освітньою установою

2016-2021

Впровадження моніторингового супроводу ефективності роботи школи, щодо підвищення професіоналізму вчителів

2017-2020

Розробка системи стимулювання інноваційної діяльності вчителів

2017-2019

Складання робочого портфоліо педагогів з урахуванням результатів діагностики творчого потенціалу,створення атестаційного  портфоліо з метою узагальнення педагогічного досвіду вчителя

2016-2020

Проведення рейтингової оцінки рівня методично-педагогічної діяльності педагогів

2017-2021

Підвищення кваліфікації педагогів через курсову підготовку, обмін досвідом і самоосвіта

2016-2021

Організація роботи творчих груп з проблем, груп методичної підтримки та педагогічної майстерності.

2016-2021

Моніторинг результативності виконання проекту

2020-2021

Очікуваний результат

1.     Підготовка педагогічного колективу до:

üреалізації повної загальної середньої освіти на рівні Державного стандарту;

üосмисленого впровадження нового змісту освіти на підставі компетентнісного та діяльнісного підходу до навчання;

üвпровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес.

2.     Підвищення мотивованого саморозвитку та самовдосконалення, формування індивідуального стилю професійної діяльності, вибір індивідуального та професійного маршруту

3.     Сформованість творчого цілеспрямованого, працездатного педагогічного колективу.

 

 

Проект № 4 «Сприяння збереженню здоров’я школярів» 

Мета

Напрямки діяльності

Строки реалізації

Оптимізація освітнього процесу з метою подолання негативних факторів і негативних впливів на здоров'я дитини та створення комфортних умов для реалізації навчально-виховного процесу.

Формування і розвиток у всіх суб’єктів освітнього процесу, культури здоров’я як цілісної категорії та створення в закладі умов, що їх формують.

Забезпечення безпеки організації освітнього процесу. Виконання приписів Державної санітарної епідеміологічної служби України і Державної інспекції техногенної безпеки України щодо поліпшення санітарно-гігієнічного та протипожежного стану.

2016-2021

Оснащення кабінетів у відповідності до сучасних вимог

2016-2021

Проведення заходів, спрямованих на формування здорового способу життя

2016-2021

Використання здоров'язберігаючих технологій

2016-2021

Удосконалення психолого-педагогічного супроводу дітей в період адаптації до навчання (1,5 класи, учнів із сімей переселенців та обдарованих учнів)

2016-2019

Контроль за виконанням санітарно-епідеміологічних норм, дотриманням охорони праці

2016-2021

Забезпечення оптимального режиму харчування.

2016-2021

Введення моніторингу щодо фізичного розвитку учнів

2017-2019

Очікуваний результат

1. Поліпшення соціально-психологічного клімату в школі.

2. Зниження рівня захворюваності серед учасників навчально- виховного процесу в НВК.

3. Зниження рівня травматизму.

4. Створення системи інформування батьків про результати моніторингу.

5. Створення комфортних і безпечних умов перебування учасників навчально-виховного процесу.

6. Оптимальний рівень сформованості у дітей позитивної мотивації щодо здорового способу життя.

 

 

Проект № 5 «Школа і сім’я» 

Мета

Напрямки діяльності

Строки реалізації

Залучення батьків до активної участі у розвитку освіти, до суспільного управління школою.

Формування особистих рис громадянина України шляхом гармонійного поєднання гімназичного та сімейного виховання.

Залучення батьків в навчально-пізнавальну, суспільно-корисну і культурну діяльність (консультаційний пункт для батьків)

2016-2021

Підвищення педагогічної культури батьків (батьківські збори - консультації вчителів-предметників, дні відкритих уроків, зустрічі з адміністрацією та вчителями класу)

2016-2021

Організація здорового способу життя в сім'ї і школі (екскурсійні поїздки, конкурс «Мама, тато, я - здорова сім'я»)

2016-2021

Організація сумісної діяльності батьків і школи із соціального захисту дітей (Рада школи і Рада профілактики)

2016-2021

Організація сумісної трудової і пізнавальної діяльності (конкурси, вікторини, суботники, оформлення кабінетів)

2016-2021

Створення батьківського лекторію з метою педагогічної просвіти

2016-2021

Корекція негативних проявів виховання в родинах окремих учнів

2016-2021

Відкритість в діяльності школи у відношеннях з батьками та громадськістю через сайт школи.

2016-2021

Моніторинг результативності виконання програми

2016-2021

Очікуваний результат

1.     Поліпшення соціально-психологічного клімату в школі

2.     Залучення батьків до участі в управлінні школою

3.     Зміна характеру взаємовідносин між батьками і школою, посилення орієнтації школи на запити соціуму.

4.     Зміна критеріїв оцінки школи у батьків, орієнтація на гуманістичні та демократичні принципи.

5.     Зростання престижу і  підтримки школи батьківською громадськістю .

6.     Придбання учасниками проекту навичок творчої співпраці і використання їх в сучасному житті.

 

 

7. УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

РОЗВИТКУ ШКОЛИ 

Програма розвитку ЗОШ № 38 є управлінським документом, який забезпечує все гімназичне співтовариство знанням про стратегічне, тактичне, оперативне завдання її розвитку, механізмами їх вирішення, послідовністю дій та очікуваних результатів. Для забезпечення координації діяльності всіх суб'єктів школи, здійснення постійного цілеспрямованого моніторингу ходу і проміжних результатів визначено структуру управління розвитком. З кожного із проектів призначені відповідальні за їх реалізацію. Функцію координації реалізації  Програми розвитку школи виконує методична Рада. Заходи з реалізації проектів є основою річного плану роботи ЗОШ № 38. Інформація про хід реалізації Програми розвитку в цілому і кожного проекту окремо щорічно представляється на підсумковій педагогічній раді, методичній Раді школи, включається до публічної доповіді директора на загальній конференції і відображається на освітньому сайті закладу. Питання про внесення змін в реалізацію проектів вирішуються на засіданні методичної Ради.

 

8. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 

ØВідповідність Програми розвитку школи Державним стандартам освіти, пріоритетним напрямкам розвитку освітньої системи України, державним та обласним програмам розвитку освіти;

ØВідповідність показників результативності меті Програми розвитку школи;

ØЗростання особистісних досягнень всіх суб'єктів освітнього процесу;

ØВідповідність матеріально-технічної бази вимогам Програми розвитку;

ØЗадоволення всіх учасників освітнього процесу рівнем і якістю освітніх послуг;

ØПозитивна динаміка стану здоров'я учнів.

 

9. ПРОГНОЗОВАНІ РИЗИКИ

Можливі ризики

Заходи з мінімалізації впливу факторів ризику

1

Конкуренція закладів міста.

§  Формування відповідного іміджу ЗОШ № 38 у соціумі;

§  Заходи щодо закріплення соціального статусу школи: постійне інформування споживачів освітніх послуг: громадськості мікрорайону про результативність роботи закладу проведення щорічних відкритих (публічних) доповідей, днів відкритих уроків, проведення соціологічних досліджень задоволеності споживачів якістю наданих послуг.

2

Відсутність позитивної динаміки розвитку демографічної ситуації в мікрорайоні закладу

üПропаганда сім'ї як основний загальнолюдської цінності;

üПропаганда здорового способу життя

3

Недостатність фінансування на розвиток

матеріально-технічної бази закладу, відсутність коштів на проведення капітального ремонту будівлі школи і, як наслідок, відсутність забезпечення комплексної безпеки життя і здоров'я дітей.

·        Залучення позабюджетних і спонсорських коштів щодо заміни шкільних меблів та комп’ютерної техніки, оснащення навчальних кабінетів навчально-наочними посібниками,

·        Проведення поточних  ремонтів закладу

4

Виникнення труднощів у вчителів, які впроваджують нові освітні технології в практику своєї роботи

§  Проведення навчальних семінарів, індивідуальних консультацій, тренінгів з проблем модернізації освітнього процесу в школі;

§  Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників через модернізацію методичної роботи

5

Низький рівень мотивації навчання

o   Створення ситуації успішності для школярів, що беруть участь у науково-дослідницькій  роботі, використання різних видів стимулювання їх діяльності;

o   Широка популяризація досягнутих позитивних результатів учнів та випускників.

o   Створення система стимулювання учнів.

6

Недостатнє використання творчого потенціалу педагогів у експериментальній роботі внаслідок її багатоплановості й трудомісткості

vВикористання різних видів стимулювання участі педагогів у інноваційній діяльності;

vОбов'язкова популяризація досягнутих позитивних результатів.

 

Діагностика результатів діяльності школи

Критерії

Діагностичні методики

Періодичність

Оцінка навчальної діяльності

Вивчення рівня сформованості загальноосвітніх компетенцій

Два рази на рік

Якість знань, умінь і навичок

Аналіз адміністративних контрольних робіт, зрізів знань, результатів ДПА та ЗНО

За графіком шкільного внутрішнього контролю

Ступінь використання ІКТ в освітньому процесі

Аналіз роботи методичних кафедр

Один раз на рік

Ступінь готовності випускників до продовження освіти

Проведення і аналіз підсумкових контрольних зрізів з профільних предметів та української мови.

Один раз на рік, березень

Рівень професійної компетентності вчителя

Моніторинг професійної діяльності вчителя, вивчення рейтингу вчителів

Один раз  на рік

Рівень вихованості учнів

Анкетування та моніторинг

Один раз на рік

Ступінь задоволення учнів і батьків шкільним життям та наданням освітніх послуг

Анкетування

Один раз на рік

Здоров'я школярів

Аналіз медичних карток та фізичного розвитку учнів

Один раз на рік

Рівень взаємодії всіх учасників освітнього процесу

Аналіз результативності реалізації проміжних етапів програми

Один раз на рік

 

10. РЕСУРСИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

 

Найменування заходу

Орієнтовна вартість робіт

Загальна сума витрат

Джерела

Навчальний рік

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

1.  

І. Будівельні та сантехнічні роботи по підтриманню

будівель і приміщень школи у відповідності з вимогами СанПіН

2.  

Косметичний ремонт коридорів

2 000

2 000

 

 

2 000

6 000

Спонсорські кошти

3.  

Косметичний ремонт приміщень харчоблоку, їдальні

-

2 000

-

2 000

-

4 000

Спонсорські кошти

4.  

Косметичний ремонт туалетних кімнат

2 000

-

-

-

2 000

4 000

Спонсорські кошти

5.  

Капітальний ремонт туалетних кімнат (2 кімнати в основному блоці)

 

100 000

 

-

 

100 000

Міський бюджет

6.  

Капітальний ремонт спортивного залу

-

-

-

100000

 

100 000

Міський бюджет

7.  

Ревізія опалювальної системи

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

5 000

Спонсорські кошти

8.  

Заміна віконних блоків на металопластикові в рамках програми з енергозбереження

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

250 000

Міський бюджет, спонсорські кошти

9.  

Виконання приписів

2000

2 000

2000

2000

2000

10 000

Міський

бюджет

10.  

Господарські витрати і матеріали

2000

2 000

2000

2000

2000

10 000

Спонсорські кошти

 

ІІ. Придбання комп’ютерної техніки та інформаційно-технічне забезпечення

1.  

Комп'ютери

-

50 000

20 000

20 000

20000

110 000

Міський бюджет, спонсорські кошти

2.  

Створення шкільної локальної мережі

безкоштовно

 

 

 

 

 

 

3.  

Мультимедійний проектор

16 000

8 000

8 000

8 000

8000

48 000

Міський бюджет, спонсорські кошти

4.  

БФП

-

7 000

-

-

7 000

14 000

Спонсорські кошти

5.  

Медіатеки, ліцензійні програми автоматизації процесів управління та навчання

2000

2000

2 000

2 000

2000

10 000

Міський бюджет/

 

IІІ. Придбання меблів, спортивного інвентарю, техніки, обладнання та лабораторного обладнання, навчально-наочних посібників для життєдіяльності школи

1

Меблі

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Столи и стільці учнівські

 

 

 

 

2 комплекта

2 комплекта

Міський бюджет,спонсорські кошти

1.2.

Стінки офісні

-

-

3000

-

 

3000

Спонсорські кошти

2

Спортивний інвентар

2 000

2 000

2 000

2000

2000

10 000

Спонсорські кошти

3

Обладнання і технічні засоби

3.1

Установлення  кабінетів хімії, фізики, біології

-

Кабінет біології

Кабінет фізики

-

Кабінет хімії

3 кабінети

Міський бюджет

 

ІV. Навчально-методичне забезпечення

1.

Підручники

-

-

-

-

 

-

Безкоштовно

2.

Канцелярські товари

2 000

2 000

2 000

2 000

2000

10 000

Спонсорські кошти

3.

Медикаменти

300

300

300

300

300

1500

Міський бюджет,спонсорські кошти

 

V. Організаційно-методична, позакласна робота, культурно-масові заходи

1

Курси підвищення

кваліфікації

 

 

 

 

 

 

 

2.

Літня оздоровча робота – шкільний табір